Start Reg

Branżowe słówko na dziś

Codziennie nowe tłumaczenie z
j. angielskiego na j. polski:
 
landfill - wysypisko śmieci

Losowe Ogłoszenia

Ostatnie oferty pracy

Ostatnio na forum

Więcej »Regulamin Drukuj
wtorek, 25 października 2011 20:23

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Warunki korzystania
 • 1.1.
Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 • 1.2.
Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, pełnego adresu kontaktowego wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w inzynieria-sanitarna.com.pl (login) oraz hasła (Konta Prywatne). Osoby fizyczne korzystające z serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane są również podać nazwę (firmę), pod którą prowadzą działalność gospodarczą.
 • 1.3.
Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a serwisem, której przedmiotem są usługi świadczone przez serwis inzynieria-sanitarna.com.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.
 • 1.4.
Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie.
 • 1.5.
Administrator serwisu inzynieria-sanitarna.com.pl może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z serwisu przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w art. 2.2. i 2.3.
 • 1.6.
Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie internetowej. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w art. 2.2. i 2.3., w trakcie korzystania z usług serwisu, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.
 • 1.7.
Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
Niedopuszczalne jest w szczególności:
wykorzystywania Konta do wygłaszania pomówień,
składanie fałszywych lub nielegalnych ofert,
ukrywanie się pod innym kontem, ukrywając wszelkie nielegalne działania w ramach funkcjonowania serwisu
używanie Kont do nieuczciwego postępowania.
 • 1.8.
W przypadku naruszenia regulaminu przez użytkownika operator serwisu inzynieria-sanitarna.com.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia jego konta. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane kontaktowe, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych kontaktowych, w trakcie korzystania z usług serwisu.
Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez serwis inzynieria-sanitarna.com.pl Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych.
 • 1.9.
Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie upoważnionym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
 • 1.10.
Użytkownik korzystający z inzynieria-sanitarna.com.pl, akceptując tym samym regulamin serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, wyraża zgodę na przetwarzanie danych dotyczących korzystania z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez inzynieria-sanitarna.com.pl Właściciel serwisu informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • 1.11.
Redakcja portalu nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności informacji zamieszczonych na stronach serwisu, a co za tym idzie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia użytkowników.
 
2. Komentarze i opinie użytkowników
 • 2.1.
Serwis inzynieria-sanitarna.com.pl. udostępnia swoim użytkownikom możliwość bezpłatnego uczestniczenia w dodawaniu komentarzy i opinii w celu wymiany informacji.
 • 2.2.
Dostęp do wypowiedzi posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
 • 2.3.
Użytkownik serwisu publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel serwisu. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
 • 2.4.
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników komentarzy i opinii sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszających prawa i dobre imię innych osób i instytucji, czy też propagujących przemoc, w tym treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etyki. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników przekazów reklamowych.
 • 2.5.
Serwis inzynieria-sanitarna.com.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 2. niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 2. regulaminu.
 • 2.6.
Użytkownik serwisu zamieszczający komentarze i opinie o których mowa w pkt. 2.5., może ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną. Właściciel serwisu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Forum oraz adresów IP z jakich nastąpiło połączenie z serwerem portalu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą. Na wyraźne pisemne żądanie właściciel serwisu może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane osób publikujących opinie i komentarze, sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 • 2.7.
Użytkownik dodając komentarz i opinię tym samym wyraża zgodę na umieszczenie komentarzy i opinii lub jej fragmentów w innych publikacjach portalu.
 • 2.8.
Serwis zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dodawania komentarzy i opinii bez podawania przyczyn takiego działania.
 
II. REKLAMA
3. Zamieszczanie treści reklamowych
 • 3.1
Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam.
 • 3.2
Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ich treści lub z treści strony docelowej wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają lub mogą naruszyć słuszne prawa osób trzecich.
 • 3.3
Przesłanie materiałów przez klienta do administracji serwisu w celu przygotowania kreacji reklamowej lub umieszczenia informacji na portalu jest traktowane przez władze serwisu jako potwierdzenie posiadania praw autorskich przez klienta do tych materiałów.
 • 3.4
Wszystkie projekty wykonane przez dział graficzny serwisu
inzynieria-sanitarna.com.pl objęte są prawem autorskim ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora traktowane będzie jako kradzież własności intelektualnej i jako taka ścigana przez prawo. Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Art. 116.
 
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4. Rozwiązanie umowy
 • 4.1.
Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z serwisem
inzynieria-sanitarna.com.pl (dotyczącą określonego Konta) drogą elektroniczną lub listowną, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (login) i hasła.
 • 4.2.
Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez właściciela serwisu za wypowiedzeniem w formie elektronicznej (na podany przy rejestracji adres) lub telefonicznie przez przedstawiciela serwisu.
 • 4.3.
Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji właściciela serwisu Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się na platformie bez uprzedniej zgody właściciela serwisu.
 
5. Polityka ochrony prywatności
 • 5.1
Podane przez Użytkowników dane osobowe administrator serwisu zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.
 • 5.2
Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą..
 • 5.3
Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, polityki reklamowej serwisu które otrzymał od właściciela serwisu w związku z korzystaniem z platformy, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.
 • 5.4.
Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 • 5.5.
Zabrania się powielania treści publikowanych na łamach portalu bez wcześniej udzielonej pisemnej zgody właściciela portalu.

 

 

Najbliższe szkolenia

poprzednim miesiącu luty 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 5 1 2 3 4
week 6 5 6 7 8 9 10 11
week 7 12 13 14 15 16 17 18
week 8 19 20 21 22 23 24 25
week 9 26 27 28
Brak wydarzeń

Branżowy katalog firm

WW celu świadczenia usług na najwyższym poziomie strona http://inzynieria-sanitarna.com.pl używa Cookies. Korzystajac ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z polityką plików Cookies. Polityka Prywatności - zobacz więcej.

Akceptuję pliki ciasteczek z tej witryny.